The spirit of places

Merzouga's lanes, Morocco 2019

Merzouga's lanes, Morocco 2019

Blue abstractions, Essaouira, Morocco, 2018

Blue abstractions, Essaouira, Morocco, 2018

Walls fragments, Essaouira

Walls fragments, Essaouira

Medina, Casablanca , 2017

Medina, Casablanca , 2017